top of page

주사랑교회 모임

공개·51 성도님

[[Streaming]] DAC Spartak Trnava živý 1 októbra 2023


Podbrezová FK DAC zápas živý 30. 04. 2023 FC DAC 1904 Dunajská Streda | Detail zápasu - Fortuna liga [živý prenos!! ] Slovan Bratislava: Spartak Trnava živý ...


Teraz sa v�ak pre zmenu neujal Vlaskov center. Spartak v�ak z�skal roh. �al�iu strelu si nevypracoval hne�, no nepustil n�s k lopte, a tak p�lil z v��ej dia�ky Mikovi�. Ved�a. Op� sme horeli o min�tu nesk�r, kedy pod brvno hlavi�koval Olejn�k. V�born�m z�krokom n�s v�ak Veszelinov podr�al. Dom�ci sa dostali k prvej v�nej�ej g�lovej pr�le�itosti. Na De Azeveda doletel dlh� center, ktor� bol len tak tak zablokovan�. Balogh u� druh�kr�t pekne potiahol loptu, no v oboch pr�padoch sa s �ou maznal a� pr�li� dlho. Dom�ci z�skali �tandardku, ktor� tie� zahral Proch�dzka, no center rozruch nepriniesol, ke�e �krte� sa dopustil �to�n�ho faulu. Dom�ci z�skali druh� roh a op� ho zahral Proch�zka. Detail zápasu - Trnava - DAC 1904 1:0 Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video; Kolo. Góly. 1. 0. Vlastné góly. 0. 0. Priame kopy Spartak Trnava sa dnes lúči so slovenskou legendou, so Škrteľom, ... (sledujte naživo) FK DAC Spartak Trnava živý 1 októbra 2023 pred 2 hodinami — (sledujte naživo) FK DAC Spartak Trnava živý 1 októbra 2023 Bystrica zápas živý 20... Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok AS Trenčín – MFK ... Z ni�oho ni� skon�il na tr�vniku Brunetti, ktor� ale nakoniec nepotrebuje ani o�etrenie. Dne�n� stretnutie sleduje 8037 div�kov. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza Vlasko, prich�dza Boateng. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Andrezinho, prich�dza Veselovsk�. Dom�ci sa s nerozhodn�m v�sledkom nechc� zmieri�. Aj na�alej tla�ili a� si vybojovali roh. Bli��ie k trom bodom je Spartak, ale netreba ve�a, aby sme v�voj stretnutia oto�ili. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Po�as nadstaven�ho �asu n�s poriadne podusili, ale s ich zakon�eniami sme si nakoniec predsa len poradili. Rozhodca prid�va k z�veru pol�asu e�te 4 min�ty. Najnov�ie fan��ikovia Trnavy odp�lili pyro�ou. Hra pokra�uje a� po piatich min�tach. Martin �krte� bol vystriedan� v 37. min�te za obrovsk�ho aplauzu, po�akovan� trib�n a aj �estnej chodbi�ke. Spartak Trnava živý 01/10/2023 | rockycotard-art Group pred 2 hodinami — <<<<]] Spartak Trnava : Podbrezová zápas Podbrezová FK DAC zápas živý 30. 04. 2023 FC DAC 1904 Dunajská Streda | Detail zápasu - Fortuna liga [ ... Podstatne akt�vnej�ia je Trnava. To sa v�ak od nej aj o�ak�valo. Prv� n�znak �ance sme mali u� aj my, ale Moumou spoluhr��a v �estn�stke nena�iel. Prv� roh zahral Spartaka, no po Proch�zkovom centri sa nena�iel zakon�ovate�. Po spom�nan�ch okolnostiach sa hr� pred slu�ne zaplnen�mi trib�nami a pred futbalovou atmosf�rou, ku ktorej prispievaj� op� aj na�i fan��ikovia. Auda vs Trnava 🔴Ž𝙞𝙫é 𝙫𝙮𝙨𝙞𝙚𝙡𝙖𝙣𝙞𝙚 Dnes, 3. augusta Auda vs Trnava Živé vysielanie Dnes, 3. augusta 2023. pikri sufu. 20 Spartak Trnava - DAC 1904 3:2 (0:1). DAC 1904 · 4:11. ASTV HIGHLIGHTS | AS ... [[[POZERAŤ TV!!]>]] DAC Spartak Trnava zápas živý 1 októbra pred 6 hodinami — Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video; Kolo. Góly. 1. 0. Vlastné góly. 0. 0. Priame kopy Spartak Trnava sa dnes lúči so slovenskou ... Ve�k� momenty pri rozl��ke so slovenskou legendou. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza �krte�, prich�dza Ujlaky. Po Vlaskovom rohu �krte� hlavi�koval ved�a, no a� potom sa za�ali dia� veci. Zauj�mavej�ie to bolo po kontre. Balogh si k�u�kami na�iel palebn� poz�ciu, z ktorej len tesne minul �av� �r�. Po �al�ej �tandardke Spartaka dor�al �krte�, ale nemal dobr� poz�ciu. Dom�ci n�m zatia� ned�vaj� �as na nad�chnutie. Najnov�ie zahral Bukata priamy kop, ktor� sa medzi tri �rde nezmestil. Trnava pokra�uje v sna�en� za �vodn�m g�lom. Feed The City: Dallas Group [FUTBAL<<<<] Spartak Trnava VSS Košice živý prenos 27 septembra 2023 pred 5 dňami — Kosice | ŽIVÝ PRENOS Nike liga futbal Match pred 6 dňami — KOŠICE. Lopta doletela na vzdialenej�iu �r�, kde sme si s�pera postr�ili. Hru sme aspo� na kr�tku dobu vyrovnali, ver�me, �e to minim�lne tak bude pokra�ova� �alej. Mali sme �tandardku, ktor� ale skon�ila v Tak��ovom n�ru��. Po dlh�om �ase sme sa oslobodili a aktu�lne tvor�me hru my. Do�k�me aj nejakej zauj�mavej akcie? Na�alej n�s Spartak oblieha z ka�dej mo�nej strany, no k vylo�enej pr�le�itosti ho nep���ame. Ko�trna vyslal �alekonosn� pokus, ktor� ale doletel mimo ihrisko. FC Dac 1904 Dunajska Streda vs FC Spartak Trnava Živé FC Dac 1904 Dunajska Streda vs FC Spartak Trnava živý prenos. Skontrolujte, kde môžete hru sledovať naživo. Pripravované akcie. FC Dac 1904 Dunajska Streda. m�ja o 19:30 zav�ta Liptovsk� Mikul�. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok v�kendu Milan Vr�be�. Dovidenia! Iv�n mal e�te v samotnom z�vere priamy kop z n�dejnej poz�cie a loptu aj par�dne zahral k �avej �rdi. E�te lep�ie sa v�ak po nej vrhol n� g�lman. Hr��i nechali n�ho brank�ra v �tichu, no jeho zanietenie sa postaralo o to, �e neinkasoval. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te dve min�ty. FK DAC sledovať zápas 23 septembra | Grupo cathedralinter 8. 2023 — FC Spartak Trnava · FK Skalica – MFK DuklaMFK Dukla[[SLEDUJTE NAŽIVO###]!!! ] Podbrezová FK DAC zápas živý 30/ ... z ihriska odch�dza De Azevedo, prich�dza Iv�n. V na�om sektore je pr�tomn�ch takmer sto div�kov. �akujeme! Po viacer�ch tvrd�ch stretoch zostali le�a� rovno traja Trnav�ania. V�etci v�ak na��astie m�u pokra�ova� v dne�nom stretnut�. Aj druh� pol�as prebieha preva�ne medzi �estn�stkami. Novic na ihrisku Yusuf si vysk��al u� aj svoju prava�ku. Bol v�ak slu�ne nepresn�. Cez prest�vku sme boli svedkami neobvyklej udalosti a to svadby priamo na ihrisko. [[[POZERAŤ ONLINE**]'']] Trenčín FK DAC živý prenos 02/ Bystrica zápas živý 20... Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok AS Trenčín – MFK Dukla Banská Bystrica FC Spartak Trnava... kolo / sobota 5. 8. 2023 Nik liga / 3 ...


소개

그룹에 오신 것을 환영합니다. 다른 회원과의 교류 및 업데이트 수신, 동영상 공유 등의 활동을 시작하세요.

성도님

 • jsrbc123
  목사님목사님
 • Nguyen Nguyen
  Nguyen Nguyen
 • nhi linh
  nhi linh
 • Dương Dương
  Dương Dương
 • Ý Như
  Ý Như
bottom of page