top of page

주사랑교회 모임

공개·37 성도님

(((ŽIVÝ PRENOS))) DAC Spartak Trnava prenos 1 októbra 2023


pred 5 hodinami — DAC vs. Spartak Trnava v 9. kole základnej časti Niké ligy ▶️ Informácie o zápase, kurzoch, priamom prenose i live streame zdarma!


Detail zápasu - Trnava - DAC 1904 1:0 Spartak Trnava sa dnes lúči so slovenskou legendou, so Škrteľom, ktorý prenos. Stretnutie sa uskutoční 21.5.2022 o 17:00 a sprevádzať vás ním bude Milan ... Balogh u� druh�kr�t pekne potiahol loptu, no v oboch pr�padoch sa s �ou maznal a� pr�li� dlho. Dom�ci z�skali �tandardku, ktor� tie� zahral Proch�dzka, no center rozruch nepriniesol, ke�e �krte� sa dopustil �to�n�ho faulu. Dom�ci z�skali druh� roh a op� ho zahral Proch�zka. Lopta doletela na vzdialenej�iu �r�, kde sme si s�pera postr�ili. Hru sme aspo� na kr�tku dobu vyrovnali, ver�me, �e to minim�lne tak bude pokra�ova� �alej. Mali sme �tandardku, ktor� ale skon�ila v Tak��ovom n�ru��. Po dlh�om �ase sme sa oslobodili a aktu�lne tvor�me hru my. Do�k�me aj nejakej zauj�mavej akcie? Na�alej n�s Spartak oblieha z ka�dej mo�nej strany, no k vylo�enej pr�le�itosti ho nep���ame. Teraz sa v�ak pre zmenu neujal Vlaskov center. Spartak v�ak z�skal roh. �al�iu strelu si nevypracoval hne�, no nepustil n�s k lopte, a tak p�lil z v��ej dia�ky Mikovi�. Ved�a. Op� sme horeli o min�tu nesk�r, kedy pod brvno hlavi�koval Olejn�k. V�born�m z�krokom n�s v�ak Veszelinov podr�al. Dom�ci sa dostali k prvej v�nej�ej g�lovej pr�le�itosti. Na De Azeveda doletel dlh� center, ktor� bol len tak tak zablokovan�. Bli��ie k trom bodom je Spartak, ale netreba ve�a, aby sme v�voj stretnutia oto�ili. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Po�as nadstaven�ho �asu n�s poriadne podusili, ale s ich zakon�eniami sme si nakoniec predsa len poradili. Rozhodca prid�va k z�veru pol�asu e�te 4 min�ty. Najnov�ie fan��ikovia Trnavy odp�lili pyro�ou. Hra pokra�uje a� po piatich min�tach. Martin �krte� bol vystriedan� v 37. min�te za obrovsk�ho aplauzu, po�akovan� trib�n a aj �estnej chodbi�ke. Ve�k� momenty pri rozl��ke so slovenskou legendou. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza �krte�, prich�dza Ujlaky. (DNES) DAC Spartak Trnava prenos 1 októbra 2023 pred 9 hodinami — (DNES) DAC Spartak Trnava prenos 1 októbra 2023 23. 4. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská ... [DNES###] DAC : Spartak Trnava prenos 1 októbra 2023 ] Skali pred 9 hodinami — [DNES###] DAC : Spartak Trnava prenos 1 októbra 2023 ] Skalica MFK Zemplín živý prenos 02/09/2023 kolo AS Trenčín – Spartak . [pozerať online>>>] DAC Spartak Trnava prenos 1 októbra pred 9 hodinami — [pozerať online>>>] DAC Spartak Trnava prenos 1 októbra 2023 pred 2 hodinami — [ŽIVÝ PRENOS-][]] FK DAC Spartak Trnava živý 1 októbra 2023 ... CINEMAX TRNAVA - PRIAMY PRENOS SPARTAK TRNAVA PRIAMY PRENOS SPARTAK TRNAVA – DAC DUNAJSKA STREDA (135 min) Hrajú: DAC 1904 vs. SPARTAK FORTUNA LIGA V KINE VSTUPENKY ONLINE:... Fortuna liga 2022/2023 ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová · MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble · FC Spartak Trnava – MŠK Žilina · FC DAC 1904 Dunajská ... Ko�trna vyslal �alekonosn� pokus, ktor� ale doletel mimo ihrisko. Podstatne akt�vnej�ia je Trnava. To sa v�ak od nej aj o�ak�valo. Prv� n�znak �ance sme mali u� aj my, ale Moumou spoluhr��a v �estn�stke nena�iel. Prv� roh zahral Spartaka, no po Proch�zkovom centri sa nena�iel zakon�ovate�. Po spom�nan�ch okolnostiach sa hr� pred slu�ne zaplnen�mi trib�nami a pred futbalovou atmosf�rou, ku ktorej prispievaj� op� aj na�i fan��ikovia. Stretnutie sa pr�ve za�alo. �vodn� v�kop patril dom�cemu celku. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem zo �tadi�na Antona Malatinsk�ho, kde pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na tr�vnik. Hne� sme mali aj �ancu, no Njie poslal loptu tesne ved�a. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza Olejn�k, prich�dza Yusuf. z ihriska odch�dza Blackman, prich�dza Andzouana. z ihriska odch�dza Dimun, prich�dza Nebyla. z ihriska odch�dza Balogh, prich�dza Sz�nth�. Za�al sa druh� pol�as. �vodn� v�kop mali po trojitom vystriedan� na�i hr��i. Po prvom pol�ase napriek akt�vnej�ej aj nebezpe�nej�ej Trnave skon�il bez g�lu. K s�perovej br�nke sme sa predsa len pribl�ili. Po Sz�nth�vej �tandardke sme mali e�te roh, ale ani po �om nezapr�alo. M�me len posledn� min�ty na z�skanie aspo� jedn�ho bodu. K s�perovej br�nke sa v�ak nepribli�ujeme. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Brunetti, prich�dza Sharani. Yusuf je evidentne pri chuti. Najnov�ie si v na�ej �estn�stke dovolil strelu po oto�ke, ktor� skon�ila len tesne ved�a br�nky. Trnava dala g�l! Andzouana si nepostr�il Yusufa a v�sledkom tak je otv�rac� a zrejme aj v�azn� g�l Trnavy. �tandardku sme mali aj my, no po Davisovom centri bol odp�skan� ofsajd. �lt� karta pre t�m FC Spartak Trnava (Ujlaky). Miss Black Internati Group pred 12 hodinami — DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava: Online prenos z 9. kola Niké ligyDAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava Zdroj: Športky DUNAJSKÁ STREDA ... V r�mci neho k n�m v utorok 24. m�ja o 19:30 zav�ta Liptovsk� Mikul�. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok v�kendu Milan Vr�be�. Dovidenia! Iv�n mal e�te v samotnom z�vere priamy kop z n�dejnej poz�cie a loptu aj par�dne zahral k �avej �rdi. E�te lep�ie sa v�ak po nej vrhol n� g�lman. Hr��i nechali n�ho brank�ra v �tichu, no jeho zanietenie sa postaralo o to, �e neinkasoval. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te dve min�ty. Po Vlaskovom rohu �krte� hlavi�koval ved�a, no a� potom sa za�ali dia� veci. Zauj�mavej�ie to bolo po kontre. Balogh si k�u�kami na�iel palebn� poz�ciu, z ktorej len tesne minul �av� �r�. Po �al�ej �tandardke Spartaka dor�al �krte�, ale nemal dobr� poz�ciu. Dom�ci n�m zatia� ned�vaj� �as na nad�chnutie. Najnov�ie zahral Bukata priamy kop, ktor� sa medzi tri �rde nezmestil. Trnava pokra�uje v sna�en� za �vodn�m g�lom. [[[POZERAŤ ONLINE**]'']] Trenčín FK DAC živý prenos 02/ Bystrica zápas živý 20... Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok AS Trenčín – MFK Dukla Banská Bystrica FC Spartak Trnava... kolo / sobota 5. 8. 2023 Nik liga / 3 ...


소개

그룹에 오신 것을 환영합니다. 다른 회원과의 교류 및 업데이트 수신, 동영상 공유 등의 활동을 시작하세요.

성도님

 • jsrbc123
  목사님목사님
 • Harold Hazel
  Harold Hazel
 • George Mitchell
  George Mitchell
 • Md. Mostahid Azam
  Md. Mostahid Azam
 • K U M L I K A` C H A W ` S E E ` Y O U N G
  K U M L I K A` C H A W ` S E E ` Y O U N G
bottom of page